Miljön är viktig

Biologisk mångfald är Jordens artrikedom. Denna väv av levande varelser utgör naturens hjärta som rengör vattnet vi dricker, pollinerar våra grödor, renar luften vi andas, reglerar klimatet, håller våra jordar bördiga, förser oss med läkemedel och tillhandahåller många av de grundläggande byggstenarna för industrin.

Ändå går arter förlorade snabbare än någonsin

Alla forskare är ense ‒ vi förlorar arter som aldrig förr, över hela världen. Denna förlust är nära sammankopplad med klimatförändringarna, och är en del av en större ekologisk kris. Effekterna av denna förlust i biologisk mångfald har redan uppstått, och kommer att förvärras om trenden fortsätter.

Visste du?

 • Mänskliga aktiviteter har nu signifikant förändrat tre fjärdedelar av miljön på land och två tredjedelar av den marina miljön.
 • Utvinning och bearbetning av material, bränsle och livsmedel är orsaken till 90% av förlusten av biologisk mångfald, och hälften av alla utsläpp av växthusgaser.
 • Vi skulle nu behöva 1,6 planeter för att ha tillräcklig kapacitet för de krav vi ställer på naturen varje år.

Varför förlorar vi biologisk mångfald?

Förlorade livsmiljöer, överutnyttjande, klimatförändringar, föroreningar och invasiva främmande arter bidrar alla till förlust av biologisk mångfald. Men den bakomliggande orsaken är ohållbara mänskliga aktiviteter. Vår efterfrågan efter nya resurser driver avskogning, förändrade mönster för markanvändning, och förstör naturliga livsmiljöer över hela världen.

I Europa är den främsta anledningen till förlust av biologisk mångfald förändringar i markanvändning. Jordbruk och skogsbruk bedrivs med högre intensitet, med ökat användande av kemikalier, minskat utrymme mellan åkrarna och minskad variation i grödor. Denna brist på variation medför betydligt färre insekter, till exempel, och därmed också färre fåglar.

Städer och stadsområden har också expanderat enormt, vilket lämnar mindre utrymme för naturen. Och när jordbruksmark och stadsutveckling inte längre lämnar utrymme för naturen blir resultatet en förlust av biologisk mångfald.

Men spelar det någon roll egentligen?

Förlust av biologisk mångfald är farligt för vårt samhälle och vår ekonomi. Det är …

 • en ekonomisk fråga, eftersom naturkapital tillhandahåller viktiga resurser till industrin
 • en säkerhetsfråga, eftersom förlust av biologisk mångfald kan leda till konflikt, särskilt i utvecklingsländer
 • en klimatfråga, eftersom förstörelse av naturliga livsmiljöer påskyndar den globala uppvärmningen
 • en fråga om livsmedelssäkerhet, eftersom pollinatörer spelar en fundamental roll i vårt livsmedelssystem
 • en etisk fråga, eftersom förlust av biologisk mångfald drabbar fattiga människor mest av alla, vilket förvärrar ojämlikheten
 • en generationsfråga, eftersom vi berövar dem som kommer efter oss viktiga resurser
 • en moralisk fråga, eftersom vi inte bör förstöra den levande planeten
 • en hälsofråga, eftersom naturen förbättrar luftkvalitén, minskar exponeringen för föroreningar och kyler våra städer

VIsste du?

 • Upp till 300 miljoner människor är redan utsatta för en ökad risk för översvämningar på grund av förlust av kustnära livsmiljöer och skydd
Vad kan du göra?
Generic placeholder image

Hur kan vi stoppa den här förlusten?

Forskarna menar att de närmaste 10 åren är av kritisk betydelse. Vi behöver göra djupgående förändringar i vårt levnadssätt, från våra energisystem och sättet vi använder mark, till byggnader, städer, transport och livsmedel, för att nå nära netto noll utsläpp år 2050 eller tidigare. The European Green Deal är EU:s respons på krisen.

Det mesta av den teknologi som krävs finns redan, men vi måste använda den i större omfattning. Vi behöver tillämpa den snabbt, använda renare energikällor, avskogningen måste upphöra, vi måste hantera marken bättre och gå över till hållbart jordbruk. Fler företag måste inse att de är beroende av naturresurser för livsmedel, fiber och byggnadsmaterial. De måste anta modeller för konsumtion och produktion som stöder bevarande och hållbar användning av biologisk mångfald.

Vad gör Europa för att lösa problemet?

Som en del av New Green Deal gör Europa ett fast åtagande om tre prioriteringar i en ny strategi för biologisk mångfald: skydda biologisk mångfald från framtida skada, återställa skada där den redan är skedd, och se till att hänsyn till biologisk mångfald är en central del i alla övriga relevanta politikområden.

Internationellt är EU en viktig aktör för stöd av biologisk mångfald och hållbart användande av naturresurser. Europa investerar mer än 350 miljoner euro per år i biologisk mångfald i utvecklingsländer, genom program som har direkt fokus på biologisk mångfald, och genom program som är avsedda att integrera biologisk mångfald i andra sektorer. Till exempel finansierade Europa 66 skyddade områden i 27 länder i Afrika söder om Sahara under 2018.

Europas mål är att världens ledare under våren 2021 i Kunming i Kina ska enas om ett övergripande mål för att skydda den biologiska mångfalden. Detta kommer att bli en motsvarighet till Paris 1,5°-målet. Det här mötet, som är det femtonde mötet i Konventionen om biologisk mångfald (CBD COP 15) kommer att utvärdera hur arbetet med att nå världens nuvarande mål gällande biologisk mångfald, och höja ambitionsnivån för de närmaste tio årens arbete.

Generic placeholder image

Vad kan jag göra?


Medborgare

Företag

Många företag inser nu vikten av att bedöma, värdera och redovisa såväl sin inverkan på som sitt beroende av naturkapital och ekosystemtjänster. Företagen förstår att detta kan hjälpa dem att bedöma finansiell risk, och utrusta sig med ett användbart och omfattande mått på hållbarhet för det 21:a århundradet.

Fördelarna för företag är

 • långsiktigt genomförbara affärsmodeller,
 • kostnadsbesparingar,
 • ökad effektivitet i verksamheten,
 • ökad marknadsandel,
 • tillgång till nya marknader, produkter och tjänster,
 • förutsägbara och stabila leveranskedjor, och
 • bättre relationer till intressenter och kunder.

Föregångare på den europeiska finansmarknaden utvecklar metoder för att mäta effekten på portföljnivå.

Allt fler företag behöver anta modeller för konsumtion och produktion som stöder bevarande och hållbar användning av biologisk mångfald. Ett förhållningssätt som stöder biologisk mångfald genererar goodwill hos kunderna, vilket öppnar för nya kommersiella möjligheter för alla parter.

Gå med i plattformen för företag och biologisk mångfald, och lär dig av andras erfarenheter: https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/index_en.htm

Städer

Delta i EU:s Green Week!

Under september och oktober kommer många olika evenemang att ordnas runtom i Europa. De kommer att handla om olika utmaningar relaterade till natur och biologisk mångfald.

De här evenemangen kommer att ge dig en möjlighet att utbyta åsikter, att lära dig och att ge din synpunkt om frågor som är viktiga för dig. Delta i ett evenemang nära dig eller anslut dig till #EUGreenWeek i sociala medier!

Du kan också följa konferensen i Bryssel via webstreaming.

Our principal priority is the health, safety and wellbeing of our speakers, moderators, exhibitors and participants, and so we have been monitoring the situation concerning the coronavirus disease (COVID-19) outbreak constantly. Due to the current situation and restrictions, it has been decided that EU Green Week 2020 will be available exclusively online.

You will have the opportunity to join the EU Green Week in a new immersive virtual experience. Not only will you be able to watch all the sessions live and interact with the speakers, but you will also have the possibility to explore the exhibitions and network with the other attendants just as if you were there !
The virtual event platform will be soon open - all you have to do is to register and you will gain access to the event from your home or office.
If you are interested in attending the virtual event, you can leave your e-mail address here and we will contact you as soon as the registration platform is available.