Príroda je nenahraditeľná

Biodiverzita je rôznorodosť života na Zemi. Táto sieť živých organizmov tvorí srdce prírody, čistí vodu, ktorú pijeme, opeľuje naše plodiny, čistí vzduch, ktorý dýchame, reguluje klímu, zachováva úrodnosť našich pôd, prináša nám lieky a poskytuje mnoho základných stavebných prvkov pre náš priemysel.

Napriek tomu strácame prírodu rekordným tempom

Všetci vedci sa zhodujú, že vo všetkých oblastiach sveta sme svedkami rekordného úbytku prírodného priestoru. Tento úbytok úzko súvisí s klimatickými zmenami a je súčasťou všeobecnej ekologickej krízy. Už dnes pociťujeme dôsledky oslabovania biodiverzity a ak sa trend nezmení, budú čoraz horšie.

Vedeli ste, že?

 • Ľudská činnosť už výrazne pozmenila až tri štvrtiny pevninského životného prostredia a dve tretiny morského prostredia.
 • Získavanie a spracovanie materiálov, palív a potravín má na svedomí až 90 % straty biodiverzity a polovicu všetkých emisií skleníkových plynov.
 • V súčasnosti by sme na splnenie našich požiadaviek, ktoré každý rok kladieme na prírodu, potrebovali až 1,6 planéty.

Tak prečo sa biodiverzita stráca?

K strate biodiverzity prispieva úbytok biotopov, nadmerné využívanie, klimatické zmeny, znečistenie a invázne cudzie druhy. No základnou príčinou je trvalo neudržateľná ľudská činnosť. Náš dopyt po nových zdrojoch urýchľuje odlesňovanie, mení zaužívané spôsoby využitia krajiny a ničí prirodzené biotopy po celom svete.

V Európe je hlavnou príčinou straty biodiverzity zmena spôsobu využitia krajiny. Poľnohospodárska a lesnícka činnosť je intenzívnejšia a využíva sa pri nej viac prídavných chemických látok, zmenšujú sa priestory medzi poľami a znižuje sa rôznorodosť plodín. Takýto nedostatok rôznorodosti spôsobuje napr. úbytok hmyzu, a tým aj úbytok vtáctva.

Zároveň sa enormne rozrástli veľkomestské a mestské oblasti, v dôsledku čoho sa zmenšuje prírodný priestor. A keď poľnohospodárske a mestské oblasti vytlačia prírodu, výsledkom je strata biodiverzity.

Je to však skutočne dôležité?

Strata biodiverzity prináša vysoké riziká pre našu spoločnosť aj naše hospodárstvo. Je to…

 • obchodný problém, pretože prírodný kapitál poskytuje základné zdroje pre priemysel,
 • bezpečnostný problém, pretože v dôsledku straty prírodných zdrojov, najmä v rozvojových krajinách, môže dochádzať ku konfliktom,
 • klimatický problém, pretože ničenie prírodných biotopov urýchľuje globálne otepľovanie,
 • problém potravinovej bezpečnosti, pretože opeľovači zohrávajú životne dôležitú úlohu v našom potravinovom systéme,
 • etický problém, pretože strata biodiverzity sa najbolestivejšie dotkne tých najchudobnejších, čím sa zvýši spoločenská nerovnosť,
 • medzigeneračný problém, pretože okrádame našich potomkov o životne dôležité zdroje,
 • morálny problém, pretože nemáme právo ničiť živú planétu
 • zdravotný problém, pretože príroda zvyšuje kvalitu vzduchu, znižuje pôsobenie znečisťujúcich látok a ochladzuje naše mestá.

Vedeli ste, že?

 • Až 300 miliónov ľudí už dnes čelí hrozbe vyššieho rizika záplav a hurikánov v dôsledku straty pobrežných biotopov a ochrany
Čo môžeš urobiť?
Generic placeholder image

Ako môžeme tento úbytok zastaviť?

Vedci tvrdia, že kľúčových bude nasledujúcich 10 rokov. Musíme urobiť zásadné zmeny v našom spôsobe života, od nášho energetického systému a spôsobu využívania krajiny, až po stavebníctvo, mestá, dopravu a potraviny, aby sme do roku 2050 alebo skôr dosiahli takmer nulové emisie. Reakciou EÚ na túto krízu je Európsky ekologický dohovor.

Väčšina potrebných technológií už existuje, musíme ich však využívať v širšom rozsahu. Musíme ich rýchlo aplikovať, používať čistejšie zdroje energie, zastaviť odlesňovanie, lepšie riadiť využívanie krajiny a prejsť na trvalo udržateľné poľnohospodárstvo. Viacero podnikov si musí uvedomiť, že sú pri výrobe potravín, surovín a stavebného materiálu priamo závislé od prírodných zdrojov. Musia prijať modely spotreby a výroby, ktoré podporia zachovanie a trvalo udržateľné využívanie biodiverzity.

Čo robí Európa na vyriešenie tohto problému?

Ako súčasť Nového ekologického dohovoru sa Európa v rámci novej stratégie podpory biodiverzity zaviazala plniť tri priority: chrániť biodiverzitu pred jej ďalším narúšaním v budúcnosti, napraviť už vzniknuté škody a zabezpečiť, aby sa vo všetkých relevantných rozhodovacích oblastiach kládol kľúčový dôraz na biodiverzitu.

V medzinárodnom meradle je EÚ hlavným podporovateľom ochrany biodiverzity a trvalo udržateľného využívania prírodných zdrojov. Každý rok vyčleňuje viac ako 350 miliónov eur na podporu biodiverzity v rozvojových krajinách prostredníctvom programov priamo zameraných na biodiverzitu, ako aj programov na zvyšovanie dôrazu na biodiverzitu v ostatných sektoroch. Napr. v roku 2018 EÚ finančne podporila až 66 chránených oblastí v 27 krajinách sub-saharskej Afriky.

Európa sa usiluje o to, aby svetoví lídri na jar 2021 v čínskom Kunmingu dosiahli celkový cieľ spočívajúci v ochrane biodiverzity. Ide o ekvivalent cieľov dohody Paris 1.5. Na tomto 15. stretnutí Dohovoru o podpore biodiverzity (CBD COP 15) sa vyhodnotí dosahovanie súčasných cieľov v oblasti ochrany biodiverzity a určí sa úroveň ambícií pri ich dosahovaní na najbližších desať rokov.

Generic placeholder image

Ako môže prispieť ja?


Obyvatelia

Podniky

Mnoho firiem si v súčasnosti uvedomuje dôležitosť posudzovania, vyhodnocovania a kompenzovania ich vplyvu a ich závislosti od prírodného kapitálu a prospechu, ktoré im prináša ekosystém. Chápu, ako im takýto postup pomôže vyhodnotiť finančné riziká a poskytne im ucelenú metriku trvalej udržateľnosti pre 21. storočie.

Medzi výhody pre podniky patrí

 • dlhodobá životaschopnosť obchodných modelov,
 • úspora nákladov,
 • zvýšenie prevádzkovej efektívnosti,
 • zvýšenie trhového podielu,
 • prístup na nové trhy, k novým produktom aj službám,
 • predvídateľný a stabilný dodávateľský reťazec a
 • lepšie vzťahy so zainteresovanými stranami aj zákazníkmi.

Európski finanční lídri vyvíjajú metodiky na meranie ich dopadov na úrovni ich portfólia.

Viac podnikov musí prijať modely spotreby a výroby, ktoré podporia zachovanie a trvalo udržateľné využívanie biodiverzity. Prístup zameraný na biodiverzitu prinesie dobré meno u zákazníkov, a tým aj nové obchodné príležitosti pre všetkých.

Staňte sa členmi podnikovej platformy na podporu biodiverzity a využite ich skúsenosti:  https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/index_en.htm

Mestá

Zapojte sa do zeleného týždňa EÚ!

Od polovice septembra do októbra sa budú po celej Európe konať viaceré podujatia venované tejto problematike. Budú zamerané na rôzne výzvy súvisiace s prírodou a biodiverzitou.

Tieto podujatia vám poskytnú príležitosť na vymieňanie si názorov, vzdelávanie aj vyjadrenie postojov k problémom, ktoré sa vás týkajú. Budeme radi, ak sa zapojíte do podujatia vo vašom okolí alebo sa pridáte k #EUGreenWeek na sociálnych sieťach?

Konferenciu v Bruseli si môžete pozrieť aj prostredníctvom webového prenosu.

Our principal priority is the health, safety and wellbeing of our speakers, moderators, exhibitors and participants, and so we have been monitoring the situation concerning the coronavirus disease (COVID-19) outbreak constantly. Due to the current situation and restrictions, it has been decided that EU Green Week 2020 will be available exclusively online.

You will have the opportunity to join the EU Green Week in a new immersive virtual experience. Not only will you be able to watch all the sessions live and interact with the speakers, but you will also have the possibility to explore the exhibitions and network with the other attendants just as if you were there !
The virtual event platform will be soon open - all you have to do is to register and you will gain access to the event from your home or office.
If you are interested in attending the virtual event, you can leave your e-mail address here and we will contact you as soon as the registration platform is available.