EC Logo

TRUAILLIÚ
NIALASACH

ar mhaithe le pláinéad agus daoine níos sláintiúla

Bíonn tionchar ag truailliú ar an uile dhuine – tríd an aer a análaimid, an t uisce a ólaimid nó an talamh a bhfásaimid ár mbia air. Is é an chúis chomhshaoil is mó é le galair mheabhracha agus choirp iolracha, agus básanna roimh am, go háirithe i measc leanaí, daoine le riochtaí míochaine áirithe agus daoine scothaosta. Ach ní ar an tslí chéanna a théann an truailliú i bhfeidhm orainn ar fad. Daoine a bhfuil cónaí orthu sna ceantair is díothaí is minic a chónaíonn siad gar do shuíomhanna éillithe nó i gceantair ina bhfuil sreabhadh tráchta an-ard. Tá truailliú ar cheann de na príomhchúiseanna le cailleadh na bithéagsúlachta. Laghdaíonn sé cumas na n éiceachóras seirbhísí mar leithlisiú carbóin agus dí-éilliú a sholáthar.

Ach is féidir é a chosc. Is é príomhghníomhaíocht an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip é an Plean Gníomhaíochta Eorpach i dtreo Uaillmhian Truaillithe Nialasaigh atá sceidealta le haghaidh earrach 2021. Cuideoidh sé le timpeallacht saor ó thocsaineach a chruthú ar fud AE trí mhonatóireacht agus tuairisciú níos fearr a dhéanamh, agus trí thruailliú ó aer, uisce, ithir agus táirgí tomhaltóra a chosc agus a leigheas.
Tacóidh sé freisin leis an téarnamh iar-COVID 19 trí chabhrú le geilleagar AE níos inbhuanaithe a atógáil, deiseanna fostaíochta a chruthú agus éagothrom sóisialta a laghdú. Beidh Seachtain Ghlas na hEorpa 2021 tiomnaithe don “uaillmhian truaillithe nialasaigh”. Féachfaidh sé freisin ar thionscnaimh ábhartha eile an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip, mar shampla na tionscnaimh aeráide, an Straitéis Ceimiceán atá le teacht, chomh maith le tionscnaimh i réimse an fhuinnimh, na tionscalaíochta, na soghluaisteachta, na talmhaíochta, an iascaigh, na sláinte agus na bithéagsúlachta.

Deis a bheidh i Seachtain Ghlas AE 2021 chun teagmháil a dhéanamh leis na páirtithe leasmhara go léir agus leis na saoránaigh leasmhara maidir le conas is féidir linn oibriú le chéile chun an uaillmhian do thimpeallacht nialasach ó thruailliú agus saor ó thocsaineach a thabhairt i gcrích.

 

An bhfuil aon cheist agat?
Scríobh chuig ENV-GREENWEEK@ec.europa.eu