Na přírodě záleží

Biologická rozmanitost je variabilita života na Zemi. Tento komplex žijících organismů je srdcem přírody; čistí vodu, kterou pijeme, opyluje naše plodiny, čistí vzduch, který dýcháme, reguluje podnebí, udržuje úrodnost naší půdy, dává nám léky a zároveň poskytuje mnoho základních stavebních prvků průmyslu.

Přesto ale o přírodu přicházíme jako nikdy předtím

Všichni vědci se shodují – o přírodu přicházíme jako nikdy předtím, a to ve všech částech světa. Tato situace má těsnou souvislost se změnou klimatu a je součástí všeobecné ekologické krize. Důsledky úbytku biologické rozmanitosti jsou již přítomny a pokud bude tento trend pokračovat, budou se dále zhoršovat.

Víte, že…?

 • Působením lidské činnosti již došlo k výrazné změně tří čtvrtin životního prostředí na pevnině a dvou třetin mořského prostředí.
 • Za ztrátou 90 % biologické rozmanitosti a polovinou veškerých emisí skleníkových plynů stojí těžba, výroba a zpracování materiálů, paliv a potravin.
 • K uspokojení našich každoročních požadavků, které na přírodu klademe, bychom dnes potřebovali 1,6 planety Země.

Proč tedy dochází k úbytku biologické rozmanitosti?

Ztráta přírodních stanovišť, nadměrné využívání, změna klimatu, znečišťování životního prostředí a nepůvodní invazivní druhy – to vše přispívá k úbytku biologické rozmanitosti. Nicméně hlavní příčinou je neudržitelná lidská činnost. Naše poptávka po nových zdrojích vede k odlesňování, změně způsobů využívání půdy a ničení přírodních stanovišť po celém světě.

Hlavní příčinou úbytku biologické rozmanitosti v Evropě je změna ve využívání půdy. V zemědělství a lesnictví se nyní hospodaří mnohem intenzivněji. Používá se větší množství chemikálií, mezi poli není zachováván dostatečný prostor a pěstuje se méně druhů plodin. Tento nedostatek rozmanitosti znamená například mnohem méně hmyzu, a tím i méně ptactva.

Zároveň došlo k obrovskému rozšíření měst a městských zón, takže pro přírodu zbývá méně prostoru. A když zemědělská krajina a rozvoj měst nenechají prostor přírodě, výsledkem je úbytek biologické rozmanitosti.

Ale opravdu na tom záleží?

Úbytek biologické rozmanitosti je nebezpečný jak pro naši společnost, tak i pro naši ekonomiku. Je to…

 • ekonomická záležitost, neboť přírodní kapitál poskytuje základní zdroje průmyslu
 • bezpečnostní záležitost, neboť ztráta přírodních zdrojů, zvláště v rozvojových zemích, může vést ke konfliktům
 • záležitost klimatu, neboť ničení přírodních stanovišť urychluje globální oteplování
 • záležitost zajištění potravin, neboť opylovači hrají nezastupitelnou úlohu v našem potravinovém systému
 • etická záležitost, neboť úbytek biologické rozmanitosti postihuje nejvíce ty nejchudší a přispívá k prohlubování rozdílů
 • mezigenerační záležitost, neboť připravujeme naše potomstvo o životně důležité zdroje
 • morální záležitost, neboť bychom neměli ničit živou planetu
 • záležitost zdraví, neboť příroda zlepšuje kvalitu vzduchu, snižuje obsah látek znečišťujících ovzduší a ochlazuje naše města

Víte, že…?

 • • Téměř 300 miliónů lidí je již dnes vystaveno vyššímu riziku povodní a hurikánů v důsledku ztráty pobřežních přírodních stanovišť a ochrany
Co můžeš udělat?
Generic placeholder image

Jak můžeme tomuto úbytku zabránit?

Vědci říkají, že příštích 10 let bude kritických. Je třeba, aby došlo k hlubokým změnám v našem způsobu života, od energetických systémů a způsobů využívání půdy až po budovy, města, dopravu a potraviny, abychom do roku 2050 či ještě dříve dosáhli snížení emisí na téměř nulové hodnoty. Zelená dohoda pro Evropu je reakcí Evropské unie na tuto krizi.

Většina potřebných technologií již existuje, ale je třeba dosáhnout jejich širšího využití. Musíme urychlit jejich zavádění, používat čistších energetických zdrojů, omezit odlesňování, lépe hospodařit s půdou a přejít na udržitelné zemědělství. Více podnikatelských subjektů si musí uvědomit svoji závislost na přírodních zdrojích pro výrobu potravin, vláken a stavebního materiálu. Musejí přijmout takové modely spotřeby a výroby, které podporují ochranu životního prostředí a trvale udržitelné využívání biologické rozmanitosti.

Co dělá Evropa pro vyřešení tohoto problému?

Jako součást Nové zelené dohody se Evropa zavazuje ke třem prioritám v nové strategii v oblasti biologické rozmanitosti, kterými jsou: ochrana biologické rozmanitosti před poškozováním v budoucnu, obnova po způsobených škodách a zajištění, že otázka biologické rozmanitosti je středem všech příslušných oblastí ostatních politik.

Z mezinárodního hlediska je EU hlavním podporovatelem ochrany biologické rozmanitosti a trvale udržitelného využívání přírodních zdrojů. Každoročně vydává 350 miliónu eur na biologickou rozmanitost v rozvojových zemích prostřednictvím programů, které jsou přímo zaměřeny na biologickou rozmanitost, a programů zabývajících se zohledněním biologické rozmanitosti v ostatních sektorech. Například v roce 2018 financovala EU 66 chráněných území ve 27 zemích subsaharské Afriky.

Evropa usiluje o to, aby se světoví lídři na jaře 2021 v čínském Kchun-mingu dohodli na všeobecném cíli ochrany biologické rozmanitosti. Toto bude srovnatelné s cílem pařížské konference omezit nárůst teploty o maximálně 1,5 °C. Toto 15. setkání smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (COP 15) zhodnotí pokroky, kterých bylo dosud celosvětově dosaženo z hlediska plnění současných cílů biologické rozmanitosti, a zvýší stupeň úsilí na další desetiletí.

Generic placeholder image

Co mohu udělat já?


Občané

 • Vyjděte do přírody a užívejte si jí! Navštivte lokalitu Natura 2000 ve vašem okolí
  https://natura2000.eea.europa.eu/#
 • Přispějte k některému z projektů občanské vědy
 • Ověřte si, jak důsledně jsou ve vaší zemi prováděny právní předpisy EU v oblasti ochrany životního prostředí (viz příslušná část zprávy)
  https://ec.europa.eu/environment/eir/country-reports/index_en.htm
 • Sledujte, jakou máte spotřebu zdrojů. Uvědomujte si dopad vašeho životního stylu na přírodu. Zapojte se do některé z výzev a přispějte ke změně
  https://www.anatomyofaction.org/
 • Vyvíjejte tlak na tvůrce politik. Vyzvěte politické vůdce, aby v čínském Kchun-mingu v říjnu 2020 uzavřeli robustní a ambiciózní globální dohodu na ochranu a obnovu přírody
  https://explore.panda.org/voice

Podniky

Mnoho společností si je dnes vědomo důležitosti posuzování a hodnocení toho, jaký mají dopad na přírodní kapitál a služby ekosystému a do jaké míry jsou na nich závislé, stejně tak jako své zodpovědnosti v těchto oblastech. Chápou, jak jim toto může pomoci při posuzování finančních rizik a vybavit je komplexním měřítkem udržitelnosti pro 21. století.

K výhodám pro podniky patří:

 • dlouhodobá životaschopnost obchodních modelů
 • úspory nákladů
 • zvýšení provozní efektivnosti
 • zvýšení podílu na trhu
 • přístup na nové trhy a k novým výrobkům a službám
 • předvídatelné a stabilní dodavatelské řetězce  
 • lepší vztahy s partnery a zákazníky

Čelní evropští finančníci vyvíjejí metodologie k měření dopadu na úrovni portfolia.

Více společností musí přijmout takové modely spotřeby a výroby, které podporují ochranu životního prostředí a udržitelné využívání biologické rozmanitosti. Přístup, který je příznivý k biologické rozmanitosti, přináší dobré vztahy se zákazníky a s tím i nové obchodní příležitosti.

Připojte se k platformě pro podnikání a biologickou rozmanitost a přesvědčte se sami: https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/index_en.htm

Města

Zúčastněte se Zeleného týdne EU!

Od poloviny září do října proběhne v celé Evropě řada různých akcí. Akce se budou věnovat různým otázkám spojeným s přírodou a biologickou rozmanitostí.

Budou pro vás příležitostí k výměně názorů, získání nových poznatků a k vyjádření se k záležitostem, které jsou pro vás důležité. Zúčastněte se vaší místní akce nebo se přidejte k #EUGreenWeek na sociální síti.

Můžete také sledovat konferenci v Bruselu prostřednictvím živého streamování.

Our principal priority is the health, safety and wellbeing of our speakers, moderators, exhibitors and participants, and so we have been monitoring the situation concerning the coronavirus disease (COVID-19) outbreak constantly. Due to the current situation and restrictions, it has been decided that EU Green Week 2020 will be available exclusively online.

You will have the opportunity to join the EU Green Week in a new immersive virtual experience. Not only will you be able to watch all the sessions live and interact with the speakers, but you will also have the possibility to explore the exhibitions and network with the other attendants just as if you were there !
The virtual event platform will be soon open - all you have to do is to register and you will gain access to the event from your home or office.
If you are interested in attending the virtual event, you can leave your e-mail address here and we will contact you as soon as the registration platform is available.