ЕДНО НОВО НАЧАЛО

ЗА ХОРАТА И ПРИРОДАТА

  • 19 октомври Откриване на проявата Лисабон - Португалия
  • 20—22 октомври Конференция на високо равнище Брюксел - Белгия
  • Септември — октомври Партньорски събития в Европа

„Зелената седмица“ на ЕС по темата Природа и биологично разнообразие вече е планирана да се проведе на 19—22 октомври 2020 г. След приемането през май на нова стратегия на ЕС за биологичното разнообразие за периода до 2030 г. Зелената седмица ще подчертае приноса, който биологичното разнообразие може да даде за обществото и икономиката, и ролята, която то може да играе за подпомагане и стимулиране на възстановяването на света след пандемията, като създаде работни места и устойчив растеж.  Новата стратегия показва, че възстановяването се явява шанс за ново начало, като се знае, че е възможна преобразуваща промяна.  Това е възможност да преосмислим нашите отношения с природата, да променим такива дейности, които водят до загуба на биологичното разнообразие и по-голямата екологична криза, както и да оценим последиците за нашата икономика и общество. По време на Зелената седмица ще се разглежда начинът, по който политиките на ЕС, като например Европейският зелен пакт, може да допринесат за опазване и възстановяване на природата, за да може тя да си отдъхне и да се развива.

Тазгодишната Зелена седмица е замислена и като етап по пътя към конференцията на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие (COP 15), планирана за 2021 г., в чиито рамки световните лидери ще приемат 10-годишен план за действие в областта биологичното разнообразие — ново глобално споразумение в интерес на хората и природата.