Природата има важно значение

Биологичното разнообразие е разнообразието на живота на Земята. Тази система от живи същества е сърцето на природата: тя почиства водата, която пием, опрашва нашите култури, пречиства въздуха, който дишаме, регулира климата, поддържа плодородието на почвите, осигурява ни лекарства и много от основните градивни елементи за индустрията.

Но все пак унищожаваме природа, както никога досега

Всички учени са съгласни - ние унищожаваме природата, както никога досега, във всички части на света. Тази загуба е тясно свързана с изменението на климата и е част от обща екологична криза. Ефектите от загубата на биологично разнообразие вече са тук и ще се влошават, ако тенденцията продължи.

Знаете ли?

 • Човешките действия вече значително промениха три четвърти от сушата и две трети от морската среда.
 • Добивът и преработката на материали, горива и храни са причина за 90% от загубата на биологично разнообразие и половината от всички емисии на парникови газове.
 • Сега е нужна планета, 1,6 пъти по-голяма от Земята, за да отговори на изискванията, които отправяме към природата всяка година.

Защо губим биологичното разнообразие?

Загубата на местообитания, прекомерната експлоатация, изменението на климата, замърсяването и инвазивните чужди видове допринасят за загубата на биологично разнообразие. Но основната причина са неустойчивите човешки дейности. Търсенето ни на нови ресурси води до обезлесяване, промяна в моделите на използване на земята и унищожаване на естествени местообитания по целия свят.  

В Европа основната причина за загубата на биологично разнообразие е промяната на използването на земята. Селското и горското стопанство станаха по-интензивни, с повече химически добавки, по-малко пространства между полетата и по-малко сортове култури. Тази липса на разнообразие означава например много по-малко насекоми и следователно по-малко птици.

Градовете и градските райони също се разшириха значително, оставяйки по-малко място за природата. А когато земеделските земи и градското развитие не оставят място за природата, резултатът е загуба на биологично разнообразие.

Но наистина ли е толкова значнимо?

Загубата на биологично разнообразие е опасна за нашето общество и нашата икономика. Тя е…:

 • проблем за бизнеса, тъй като природният капитал осигурява основни ресурси за промишлеността;
 • проблем за сигурността, тъй като загубата на природни ресурси, особено в развиващите се държави, може да доведе до конфликт;
 • проблем за климата, тъй като унищожаването на естествените местообитания ускорява глобалното затопляне;
 • проблем за продоволственото осигуряване, тъй като опрашващите видове играят жизненоважна роля в нашата хранителна система;
 • етичен проблем, тъй като загубата на биологично разнообразие вреди предимно на най-бедните, което влошава неравенствата;
 • проблем между поколенията, защото лишаваме нашите потомци от жизненоважен ресурс;
 • морален проблем, защото не трябва да унищожаваме живата планета
 • здравословен проблем, защото природата подобрява качеството на въздуха, намалява излагането на замърсители и охлажда градовете ни

Знаете ли?

 • До 300 милиона души вече са изправени пред по-висок риск от наводнения и урагани поради загуба на местообитания и защита в крайбрежните райони
Какво можеш да направиш?
Generic placeholder image

Как можем да спрем тази загуба?

Учените казват, че следващите 10 години са критични. Нуждаем се от сериозни промени в нашия начин на живот, в енергийната ни система и в начина, по който използваме земя, сгради, градове, транспорт и храна, за да достигнем почти нулеви нетни емисии до 2050 г. или по-рано. Европейската зелена сделка е отговорът на ЕС на тази криза.
Повечето от необходимите технологии вече съществуват, но трябва да ги използваме в по-широк мащаб. Трябва да ги приложим бързо, да използваме по-чисти енергийни източници, да намалим обезлесяването, да управляваме по-добре земята и да преминем към устойчиво земеделие.  Повече предприятия трябва да осъзнаят, че зависят от природните ресурси за храна, естествени влакна и строителни материали. Те трябва да приемат модели за консумация и производство, които подпомагат опазването и устойчивото използване на биологичното разнообразие.

Какво прави Европа, за да реши проблема?

Като част от новата Зелена сделка Европа поема твърд ангажимент по три приоритета в новата стратегия за биологичното разнообразие: защита на биологичното разнообразие от бъдещи щети, възстановяване на щетите там, където вече са нанесени, и гарантиране, че грижата за биологичното разнообразие е централен фактор във всички други важни области на политиката.

В международен план ЕС е основен привърженик на защитата на биологичното разнообразие и устойчивото използване на природните ресурси. Европейският съюз инвестира повече от 350 милиона евро годишно за биологичното разнообразие в развиващите се държави чрез програми, насочени директно към биоразнообразието, и програми за интегриране на биологичното разнообразие в други сектори. Например през 2018 г. ЕС финансира 66 защитени територии в 27 държави от Субсахарска Африка.

Европа се стреми към това световните лидери на срещата през пролетта на 2021 г. в Кунмин, Китай, да договорят обща цел за опазване на биологичното разнообразие. Това ще бъде еквивалентът на договорената в Париж цел за затопляне с не повече от +1,5 °C. На тази 15-та среща на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие (CBD COP 15) ще се направи преглед на напредъка по досегашните световни цели за биологично разнообразие и би трябвало да се поставят по-амбициозни цели за следващите десет години.

Generic placeholder image

Какво мога да направя?


Граждани

 • Излезте навън и се насладете на природата! Посетете близка за Вас защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000
  https://natura2000.eea.europa.eu/#
 • Направете своя принос за граждански научен проект
 • Проверете прилагането на законите на ЕС за защита на природата във Вашата държава (вж. съответния раздел на доклада)
  https://ec.europa.eu/environment/eir/country-reports/index_en.htm
 • Следете Вашата консумация на ресурси. Запознайте се с въздействието на Вашия начин на живот върху природата, приемете едно от предизвикателствата и направете промяна
  https://www.anatomyofaction.org/
 • Оказвайте натиск върху политическите лидери. Призовете политическите лидери да сключат силна и амбициозна глобална сделка за опазване и възстановяване на природата през октомври 2020 г. в Кунмин (Китай)
  https://explore.panda.org/voice

Компании

Множество компании вече разпознават важността на оценяването и отчитането на тяхното въздействие и зависимостта им от природния капитал и ресурсите на екосистемите. Те разбират как това може да им помогне да оценят финансовия риск и да им предостави подробни показатели за устойчиво развитие за ХХІ век.

Предимствата за компаниите включват:

 • дългосрочна жизнеспособност на бизнес моделите;
 • намаляване на разходите;
 • увеличаване на оперативната ефективност;
 • повишаване на пазарния дял;
 • достъп до нови пазари, продукти и услуги;
 • предвидими и стабилни вериги на доставки; и  
 • по-добри взаимоотношения със заинтересовани страни и клиенти.

Европейските финансови лидери разработват методологии за измерване на въздействието им на равнище портфейл.

Повече компании трябва да приемат модели за консумация и производство, които подкрепят опазването и устойчивото използване на биологичното разнообразие. Съобразеният с биологичното разнообразие подход ще генерира благоразположението на клиентите, предлагайки нови търговски възможности за всички.

Присъединете се към платформата за бизнес и биологично разнообразие и разгледайте опита на специалистите и професионално ангажираните: https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/index_en.htm

Градове

 • Проверете колко устойчив и природосъобразен е Вашият град
  https://webgate.ec.europa.eu/greencitytool/home/
 • Вдъхновете се от историята на Лисабон, Европейска зелена столица за 2020 г.
  https://lisboagreencapital2020.com/en/
  признание за усилията, полагани повече от десетилетие, за превръщането му в по-зелен и приятен за хората град.
 • Вижте съвети от хората, които вече работят в хармония с природата, за да направят градовете си по-проспериращи и социално приобщаващи или просто по-добри места за живот и работа
  https://webgate.ec.europa.eu/greencitytool/topic/nature/guidance

Участвайте в Зелената седмица на ЕС!

Между средата на септември и октомври ще се провеждат множество събития в цяла Европа. Те ще бъдат насочени към различни предизвикателства, свързани с природата и биологичното разнообразие.

Тези събития ще Ви дадат възможност да обмените възгледи, да научите много нови неща и да изразите мнението си по важните за Вас проблеми. Защо да не участвате в събитие близо до Вас или да се включите в #EUGreenWeek в социалните мрежи?

Освен това можете да проследите конференцията в Брюксел на живо по интернет.