Природата има важно значение

Биологичното разнообразие е разнообразието на живота на Земята. Тази система от живи същества е сърцето на природата: тя почиства водата, която пием, опрашва нашите култури, пречиства въздуха, който дишаме, регулира климата, поддържа плодородието на почвите, осигурява ни лекарства и много от основните градивни елементи за индустрията.

Но все пак унищожаваме природа, както никога досега

Всички учени са съгласни - ние унищожаваме природата, както никога досега, във всички части на света. Тази загуба е тясно свързана с изменението на климата и е част от обща екологична криза. Ефектите от загубата на биологично разнообразие вече са тук и ще се влошават, ако тенденцията продължи.

Знаете ли?

 • Човешките действия вече значително промениха три четвърти от сушата и две трети от морската среда.
 • Добивът и преработката на материали, горива и храни са причина за 90% от загубата на биологично разнообразие и половината от всички емисии на парникови газове.
 • Сега е нужна планета, 1,6 пъти по-голяма от Земята, за да отговори на изискванията, които отправяме към природата всяка година.

Защо губим биологичното разнообразие?

Загубата на местообитания, прекомерната експлоатация, изменението на климата, замърсяването и инвазивните чужди видове допринасят за загубата на биологично разнообразие. Но основната причина са неустойчивите човешки дейности. Търсенето ни на нови ресурси води до обезлесяване, промяна в моделите на използване на земята и унищожаване на естествени местообитания по целия свят.  

В Европа основната причина за загубата на биологично разнообразие е промяната на използването на земята. Селското и горското стопанство станаха по-интензивни, с повече химически добавки, по-малко пространства между полетата и по-малко сортове култури. Тази липса на разнообразие означава например много по-малко насекоми и следователно по-малко птици.

Градовете и градските райони също се разшириха значително, оставяйки по-малко място за природата. А когато земеделските земи и градското развитие не оставят място за природата, резултатът е загуба на биологично разнообразие.

Но наистина ли е толкова значнимо?

Загубата на биологично разнообразие е опасна за нашето общество и нашата икономика. Тя е…:

 • проблем за бизнеса, тъй като природният капитал осигурява основни ресурси за промишлеността;
 • проблем за сигурността, тъй като загубата на природни ресурси, особено в развиващите се държави, може да доведе до конфликт;
 • проблем за климата, тъй като унищожаването на естествените местообитания ускорява глобалното затопляне;
 • проблем за продоволственото осигуряване, тъй като опрашващите видове играят жизненоважна роля в нашата хранителна система;
 • етичен проблем, тъй като загубата на биологично разнообразие вреди предимно на най-бедните, което влошава неравенствата;
 • проблем между поколенията, защото лишаваме нашите потомци от жизненоважен ресурс;
 • морален проблем, защото не трябва да унищожаваме живата планета
 • здравословен проблем, защото природата подобрява качеството на въздуха, намалява излагането на замърсители и охлажда градовете ни

Знаете ли?

 • До 300 милиона души вече са изправени пред по-висок риск от наводнения и урагани поради загуба на местообитания и защита в крайбрежните райони
Какво можеш да направиш?
Generic placeholder image

Как можем да спрем тази загуба?

Учените казват, че следващите 10 години са критични. Нуждаем се от сериозни промени в нашия начин на живот, в енергийната ни система и в начина, по който използваме земя, сгради, градове, транспорт и храна, за да достигнем почти нулеви нетни емисии до 2050 г. или по-рано. Европейската зелена сделка е отговорът на ЕС на тази криза.
Повечето от необходимите технологии вече съществуват, но трябва да ги използваме в по-широк мащаб. Трябва да ги приложим бързо, да използваме по-чисти енергийни източници, да намалим обезлесяването, да управляваме по-добре земята и да преминем към устойчиво земеделие.  Повече предприятия трябва да осъзнаят, че зависят от природните ресурси за храна, естествени влакна и строителни материали. Те трябва да приемат модели за консумация и производство, които подпомагат опазването и устойчивото използване на биологичното разнообразие.

Какво прави Европа, за да реши проблема?

Като част от новата Зелена сделка Европа поема твърд ангажимент по три приоритета в новата стратегия за биологичното разнообразие: защита на биологичното разнообразие от бъдещи щети, възстановяване на щетите там, където вече са нанесени, и гарантиране, че грижата за биологичното разнообразие е централен фактор във всички други важни области на политиката.

В международен план ЕС е основен привърженик на защитата на биологичното разнообразие и устойчивото използване на природните ресурси. Европейският съюз инвестира повече от 350 милиона евро годишно за биологичното разнообразие в развиващите се държави чрез програми, насочени директно към биоразнообразието, и програми за интегриране на биологичното разнообразие в други сектори. Например през 2018 г. ЕС финансира 66 защитени територии в 27 държави от Субсахарска Африка.

Европа се стреми към това световните лидери на срещата през пролетта на 2021 г. в Кунмин, Китай, да договорят обща цел за опазване на биологичното разнообразие. Това ще бъде еквивалентът на договорената в Париж цел за затопляне с не повече от +1,5 °C. На тази 15-та среща на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие (CBD COP 15) ще се направи преглед на напредъка по досегашните световни цели за биологично разнообразие и би трябвало да се поставят по-амбициозни цели за следващите десет години.

Generic placeholder image

Какво мога да направя?


Граждани

 • Излезте навън и се насладете на природата! Посетете близка за Вас защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000
  https://natura2000.eea.europa.eu/#
 • Направете своя принос за граждански научен проект
 • Проверете прилагането на законите на ЕС за защита на природата във Вашата държава (вж. съответния раздел на доклада)
  https://ec.europa.eu/environment/eir/country-reports/index_en.htm
 • Следете Вашата консумация на ресурси. Запознайте се с въздействието на Вашия начин на живот върху природата, приемете едно от предизвикателствата и направете промяна
  https://www.anatomyofaction.org/
 • Оказвайте натиск върху политическите лидери. Призовете политическите лидери да сключат силна и амбициозна глобална сделка за опазване и възстановяване на природата през октомври 2020 г. в Кунмин (Китай)
  https://explore.panda.org/voice

Компании

Множество компании вече разпознават важността на оценяването и отчитането на тяхното въздействие и зависимостта им от природния капитал и ресурсите на екосистемите. Те разбират как това може да им помогне да оценят финансовия риск и да им предостави подробни показатели за устойчиво развитие за ХХІ век.

Предимствата за компаниите включват:

 • дългосрочна жизнеспособност на бизнес моделите;
 • намаляване на разходите;
 • увеличаване на оперативната ефективност;
 • повишаване на пазарния дял;
 • достъп до нови пазари, продукти и услуги;
 • предвидими и стабилни вериги на доставки; и  
 • по-добри взаимоотношения със заинтересовани страни и клиенти.

Европейските финансови лидери разработват методологии за измерване на въздействието им на равнище портфейл.

Повече компании трябва да приемат модели за консумация и производство, които подкрепят опазването и устойчивото използване на биологичното разнообразие. Съобразеният с биологичното разнообразие подход ще генерира благоразположението на клиентите, предлагайки нови търговски възможности за всички.

Присъединете се към платформата за бизнес и биологично разнообразие и разгледайте опита на специалистите и професионално ангажираните: https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/index_en.htm

Градове

 • Проверете колко устойчив и природосъобразен е Вашият град
  https://webgate.ec.europa.eu/greencitytool/home/
 • Вдъхновете се от историята на Лисабон, Европейска зелена столица за 2020 г.
  https://lisboagreencapital2020.com/en/
  признание за усилията, полагани повече от десетилетие, за превръщането му в по-зелен и приятен за хората град.
 • Вижте съвети от хората, които вече работят в хармония с природата, за да направят градовете си по-проспериращи и социално приобщаващи или просто по-добри места за живот и работа
  https://webgate.ec.europa.eu/greencitytool/topic/nature/guidance

Участвайте в Зелената седмица на ЕС!

Между средата на септември и октомври ще се провеждат множество събития в цяла Европа. Те ще бъдат насочени към различни предизвикателства, свързани с природата и биологичното разнообразие.

Тези събития ще Ви дадат възможност да обмените възгледи, да научите много нови неща и да изразите мнението си по важните за Вас проблеми. Защо да не участвате в събитие близо до Вас или да се включите в #EUGreenWeek в социалните мрежи?

Освен това можете да проследите конференцията в Брюксел на живо по интернет.

Our principal priority is the health, safety and wellbeing of our speakers, moderators, exhibitors and participants, and so we have been monitoring the situation concerning the coronavirus disease (COVID-19) outbreak constantly. Due to the current situation and restrictions, it has been decided that EU Green Week 2020 will be available exclusively online.

You will have the opportunity to join the EU Green Week in a new immersive virtual experience. Not only will you be able to watch all the sessions live and interact with the speakers, but you will also have the possibility to explore the exhibitions and network with the other attendants just as if you were there !
The virtual event platform will be soon open - all you have to do is to register and you will gain access to the event from your home or office.
If you are interested in attending the virtual event, you can leave your e-mail address here and we will contact you as soon as the registration platform is available.